Informatie over de MR

Waarom is er een medezeggenschapsraad?

Op elke school worden ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Ook de Klaverhoek heeft een medezeggenschapsraad.

 

Wat doet de medezeggenschapsraad ?

Om er voor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden, twee ouders en twee leerkrachten. De zittingsperiode van de leden van de medezeggenschapsraad is maximaal 6 jaar.

Van iedere school die is aangesloten bij Stichting De Waarden worden twee leden van de medezeggenschapsraad afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Iedere school is samen met een andere school één team. De Klaverhoek is samen met de Mariaschool in Langeweg één team. Van elk team wordt ofwel een MR lid uit de leerkrachtengeleding ofwel een MR lid uit de oudergeleding afgevaardigd. Dit wisselt per zittingsperiode. Onze school is ook vertegenwoordigd in de GMR. In de GMR moet advies of instemming gegeven worden aan besluiten die voor alle scholen onder het bestuur gelden.

Om lid van de medezeggenschapsraad te zijn, moet u minimaal één kind op onze school hebben zitten. Leden van de medezeggenschapsraad hebben geheimhoudingsplicht. Besluiten worden door het bestuur naar buiten gebracht en niet door de medezeggenschapsraad.

Vergaderingen

Per schooljaar heeft de MR gemiddeld zeven bijeenkomsten. Het schoolbestuur wordt hierbij vertegenwoordigd door de directeur van de school. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De beknopte notulen van de vergaderingen zijn ook openbaar. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u deze altijd opvragen.

Kwaliteitsgroep

Om de medezeggenschap te vergroten, om de inzichten van meerdere ouders te gebruiken bij de ontwikkeling en de kwaliteit van de school hebben we een Kwaliteitsgroep georganiseerd. Samen met de leden van de MR wordt het beleid van Ibs de Klaverhoek samengesteld. De kwaliteit van het onderwijs op Ibs de Klaverhoek wordt in deze werkgroep nauwgezet gevolgd en besproken.

Wij zijn heel blij dat we kunnen samenwerken met positief-kritische ouders, die meedenken over de kwaliteit van de school.

Uw betrokkenheid als ouder

Als u als ouder of als verzorger vragen, opmerkingen of zorgen heeft over zaken die met de school te maken hebben, neem dan contact op met één van de MR leden.
Deze vragen proberen we te beantwoorden en uw opmerkingen nemen we mee in de vergaderingen.

U kunt de MR benaderen door bijvoorbeeld een email te zenden naar info.klaverhoek@dewaarden.nl of contact op te nemen met één van de MR-leden. Door uw vragen en opmerkingen weten we wat er leeft bij u als ouder en kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van de Klaverhoek en daarmee van uw kinderen.

Laatste nieuws