MR

Op deze pagina kunt u informatie over onze MR vinden.
 
MR-Kwaliteitsgroep ibs de Klaverhoek

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt
mee, stemt of adviseert in alles wat met school te maken heeft

Ibs “De Klaverhoek” heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De
directeur is op iedere vergadering aanwezig en heeft de functie van adviseur.

Door het team worden de teamafgevaardigden gekozen, terwijl de oudergeleding wordt gekozen uit
de ouders.
Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden, waarbij telkens 1 lid van de personeels- geleding en 1 lid
van de oudergeleding zullen aftreden.
De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur is 6 jaar.
De ouders moeten binding hebben met de school, d.w.z. dat er minimaal één kind op ibs “de
Klaverhoek“ moet zitten.
Wie heeft er zeggenschap?
De zeggenschap op een school berust bij het schoolbestuur, dus de stichting of vereniging die de school
in stand houdt. Met een ambtelijke term wordt dit ook wel het bevoegd gezag genoemd. Statutair
wordt die zeggenschap meestal toebedeeld aan de directeur, schoolleider of College van Bestuur.
Wie heeft er medezeggenschap?
Het bevoegd gezag kan niet zomaar alles zelf bepalen. De wet schrijft uitdrukkelijk voor dat het
bevoegd gezag instanties en personen moet raadplegen voordat hij een besluit kan nemen. Er is dus
sprake van medezeggenschap.
Medezeggenschap betekent dat er leerkrachten en ouders mee mogen denken en praten over zaken
op school. En dan gaat het zowel over onderwijsinhoudelijke onderwerpen als over
arbeidsvoorwaarden, arbo, en scholing.

Als lid van de MR heb je instemming bij besluiten van het bevoegd gezag met betrekking tot de
volgende aangelegenheden:
 Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 Vaststelling of wijziging van het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel
 Vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement
 Vaststelling of wijziging van de schoolgids
 Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van
ondersteunende
werkzaamheden t.b.v. de school en het onderwijs.
 Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan respectievelijk fusie van de school met
een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid

De MR heeft adviesbevoegdheid en wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen
over elk door het bevoegd gezag te nemen besluit tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
 Verandering van de grondslag van de school
 Beëindiging belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van
een belangrijk onderdeel hiervan
 Het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking van de school
met een andere instelling
 Deelneming of beëindiging van deelneming van de school aan een onderwijskundig project of
experiment
 Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school
 Aanstelling en ontslag van de schoolleiding
 Vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding
 Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school
 ARBO
 Meedenken over de ontwikkeling van de school
 Formatie
 Begroting
 Kwaliteit van de school
De oudergeleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de
leerlingvoorzieningen , de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage vaststelling van de
schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
tussenschoolse opvang.
Het volledige document met betrekking tot het advies-instemmingsrecht MR is aanwezig op school.
Als MR-lid vertegenwoordig je de ouders. Naast jaarlijks terugkerende onderwerpen worden er ook
incidentele zaken besproken tijdens de vergaderingen.

We bekijken verschillende aspecten van de school en stellen verbeterpunten op.
De MR vervult daarnaast een spilfunctie tussen het stichtingsbestuur en de school.

De vergaderingen zijn openbaar en worden iedere 6 weken gehouden. De data staan vermeld in de
activiteitenkalender. Daarnaast worden de ouders op de hoogte gehouden d.m.v. een jaarverslag wat
verschijnt in de maand mei.

Stichting De Waarden heeft ook een GMR (Gemeenschappelijke MR).
Vanuit de MR-Kwaliteitsgroep van ibs de Klaverhoek heeft hierin één ouderlid zitting, nl Dhr. Martin
Vos
MR-Kwaliteitsgroep:
Om de medezeggenschap te vergroten, om de inzichten van meerdere ouders te gebruiken bij de
ontwikkeling en de kwaliteit van de school hebben we een Kwaliteitsgroep georganiseerd. Samen met
de leden van de MR wordt het beleid van ibs de Klaverhoek samengesteld. De kwaliteit van het
onderwijs op ibs de Klaverhoek wordt in deze werkgroep nauwgezet gevolgd en besproken.
In totaal bestaat de MR-Kwaliteitsgroep van ibs de Klaverhoek uit meerdere personen; verscheidene ouders, 2 leerkrachten
en de directeur. Het streven is dat ouders vertegenwoordigt zijn van kinderen uit alle groepen.
Momenteel is dat het geval, maar uitbreiding van de MR-kwaliteitsgroep met ouders vanuit met name
de kleutergroep blijft wenselijk. Voor ouders die interesse hebben om mee te denken, is het altijd
mogelijk gedurende het jaar aan te sluiten.
Wij zijn heel blij dat we kunnen samenwerken met positief-kritische ouders, die meedenken over de
kwaliteit van de school.

Laatste nieuws