Aanmelding nieuwe leerlingen

Leerlingen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden.

Kinderen zijn toelaatbaar vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Daaraan voorafgaand, vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mogen de kinderen komen kennismaken op maximaal 5 werkdagen.

Deze “gewenningsmomenten” worden in overleg tussen ouders en leerkracht vastgesteld.

 

Intakegesprek

Een intakegesprek vindt plaats voordat uw kind op school komt. Tijdens dit gesprek vertelt de directeur of IB en eventueel de leerkracht groep 0-1-2 u over de gang van zaken op school en kunt u hierover vragen stellen. Ook neemt de school alle relevante gegevens van uw kind op en legt deze vast op het inschrijfformulier.

Graag het inschrijfformulier 12 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar zal worden ophalen op school. Dit in verband met Passend Onderwijs en de zorgplicht van de school.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Léon Smits
Mariëtte van Dongen-Scholten

Laatste nieuws